Etusivu Kylät palvelee Kylillä tapahtuu Historia Yhteystiedot 
YhdistystoimintaKurssit / jokaiselle jotakinTeuron kesätapahtumatKuukausitiedotteetTapahtumakalenteri  

päivitetty 23.5.2018

PEHKIJÄRVI YHDISTYS
Yhdistys on perustettu kesällä 2002 (27.8.2002) ja sen tarkoituksena on vesiensuojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen Tammelan Pehkijärven ympäristössä.

 

 

Pehkijärvi yhdistys ry

Vuosikokous

Pehkijärvi yhdistys ry:n vuosikokous pidetään
lauantaina heinäkuun 3 päivänä 2021 klo 13.00
Teuron koululla.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten-
laskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan vuodelle 2021 toimintasuunnitelma, talousarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Muut mahdolliset asiat

Tervetuloa

Pehkijärvi yhdistyksen hallitus

 

Pehkijärvi yhdistys ry.

Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2020


Yhdistyksen kahdeksantenatoista varsinaisena toimintavuotena 2020 hallituksen toimesta otettiin toukokuun alussa kirjeitse yhteyttä Hämeen ELY-keskukseen. Hämeen ELY-keskuksen 15.6.2016 antaman lausunnon mukaan padon rakentamisen jälkeen vedenpinnan korkeuden seurantaa suoritetaan vähintään kolme vuotta, jonka jälkeen ELY-keskus arvioi tarkkailun jatkamisen tarpeen. Pehkijärvi yhdistys katsoi, että vuotuisen vedenpinnan tarkkailu ja varmistaminen keskivedenkorkeuden MW

105,84 tasoon ei ole enää perusteltua neljättä vuotta, koska kesäkuukaudet ovat jääneet kolmena edellisvuonna jopa laillistetun aliveden tason alapuolelle. Kirjeen johdosta Hämeen ELY-keskus myönsi

luvan 10.6.2020 padon korjaamiseksi. Luvan mukaan padon kynnystä voidaan muuttaa alimpien vesien korottamiseksi, mutta tällöin on huolehdittava, että keskimääräinen vedenkorkeus ei saa nousta

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämän luvan mukaisesta ka. korkeudesta N60 + 105,84.

Aluehallintoviraston tulkinta on, että keskimääräisen vedenkorkeuden laskentajaksolla tarkoitetaan pitkää ajanjaksoa, se voi olla vaikka 20 vuotta. Tällöin mm. vuosittaiset poikkeukselliset sadannan vaih-
telut tasoittuvat keskiarvon laskennassa.

Luvan mukaan muutos oli suunniteltava asiantuntijan toimesta. Hallitus pyysi padon alun perin suunnitelleelta DI Hannu Alatalolta/Maveplan Oy tarjouksen ja hyväksyi sen 22.6.2020. Tämän jälkeen

Hämeen ELY-keskus hyväksyi muutossuunnitelman 14.7.2020. Korjauksen suorittamiseksi valmistettiin teräksestä korotuspontit Salomet Oy:n verstaalla ja muutos- ja hitsaustyöt aloitettiin padolla

23.9.2020 Seppo Salon, Jukka Mansikkaniemen ja Pertti Sundqvistin toimesta. Lisäksi käytettiin kaivinkonetta ja soraa veden virtauksen ohjaamiseksi, jotta korotusponttien hitsaus voitiin tehdä. Muutos-
työt valmistuivat 30.9.2020. Muutostyön kokonaiskustannukset ovat yht. 6 552,21 euroa, josta

5 366,65 euroa maksettiin tilikaudella 2020 ja loput 1 185,56 euroa maksettiin vuoden 2021 puolella.
Kustannukset koostuvat tarvikkeista, kaasun- ja sähkön kulutuksesta, kaivurityöstä ja työkorvauksista.
Padon korotus näkyi välittömästi Pehkijärvellä. Muutostyötä aloitettaessa 23.9 vedenpinnan korkeus
oli 105,71 eli – 13 cm alle keskivedenkorkeuden ja 11.10. saavutettiin laillistettu keskivedenkorkeuden

taso N60 + 105,84, jonka alle se ei laskenut loppuvuonna. (http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/paasivu/fin/vedenkorkeus/vedenkorkeus.htm).

Järven vesikasvillisuutta niitettiin heinä – elokuun aikana useampana viikonloppuna yleisiltä vesialueilta Seppo Salon toimesta. ELY-keskuksen piti hoitaa Natura-alueen niitto ulkopuolisen urakoitsijan

toimesta, mutta niitto jäi tekemättä, mikä lisää alueen umpeenkasvua.

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Teuron koululla 27.6 ja esillä olivat yhdistyksen sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat mm. tilinpäätöksen käsittely ja hallituksen valinta.

Vallinneen pandemiatilanteen johdosta mato-ongintakilpailuja ei järjestetty kesän aikana.

Hallitus on kokoontunut toimintavuonna 4 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana sekä varsinaisena jäsenenä on toiminut Elina Selinheimo, varapuheenjohtajana sekä varsinaisena jäsenenä Hannu Liski, muina varsinaisina jäseninä Pentti Jolanki (rahastonhoitaja), Seppo Salo (sihteeri), Pertti Sundqvist,

Vilho Vehkajärvi ja Jukka Mansikkaniemi. Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Seija Nurmi, varalla Leo Laurila.

Yhdistyksen tilinpäätöksen mukaan tilikauden alijäämä on 3 277,21 euroa ja taseen loppusumma

6 426,74 euroa, joka koostuu yhdistyksen pankkitilillä olevista rahavaroista. Yhdistyksellä on 52 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

 

 

Pehkijärvi yhdistys ry.

Toimintasuunnitelma 1.1. – 31.12.2021


Pehkijärven kunnostussuunnitelmaan liittyen ruopattiin keväällä 2019 Pehkijärveen lähes umpeen
liettyneeseen Teuronjokisuun kohdalla olevaan kannakseen uoma veneilyn turvaamiseksi. Tulevien
vuosien kuluessa alue tulee jälleen umpeen kasvamaan joen tuoman maa-aineksen johdosta ja vaarassa
on järven katkeaminen kahteen osaan. Tämän johdosta on tarkoitus rakentaa joen suualueelle
laskeutusaltaat, joiden kautta veden virtaus ohjataan ennen kuin joki laskee järveen. Koska kyseessä on
jokiluokan vesistö ja käsiteltävän alueen laajuus on noin 1,3 ha, niin hankkeelle tulee hakea vesilain
mukainen lupa Aluehallintovirastosta. Lupahakemukseen on sisällytettävä mm. selvitys
suunniteltavista rakenteista ja rakennelmista sekä piirustukset työkohteista ja em. rakennelmista ja
laitteista. Asiapaperit tilataan tehdyn tarjouskilpailun perusteella KVVY Tutkimus Oy:ltä/Etelä-
Suomen Salaojakeskukselta ja kustannusarvio on 9 700 euroa. Lisäksi Etelä-Suomen
Aluehallintoviraston laskuttaa luvan käsittelystä, joten kokonaiskustannukset tullevat olemaan n. 12
000–13 000 euron suuruusluokkaa. Tätä varten haetaan rahoitusta Lounaplussan hallinnoimasta
Maaseudun kehittämisohjelmasta, jossa yleishyödyllisten hankkeiden tukiprosentti on ollut 80
prosenttia. Lupahakemukseen vaadittavien asiapapereiden valmistuttua tavoitteena on hakea lupaa
Aluehallintovirastolta vuoden 2021 aikana.
Hämeen ELY-keskus on suunnitellut Pehkijärven Natura-alueen kunnostustöiden aloittamista kesän
aikana. Pehkijärvi yhdistys on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ja osallistuu tarvittaessa hankkeen
eteenpäin viemiseen selvittämällä tarpeellisia kaivuujätteen sijoituspaikkoja ja mahdollisia muita esille
nousevia kysymyksiä. Natura-alueen kunnostuskustannukset rahoitetaan ympäristöministeriön
toimesta.
Kesän kuluessa voidaan järjestää yleisten alueiden niittotalkoita, mikäli rannan asukkaat ilmaisevat
halukkuutensa niittojätteen nostoon pois vedestä. Rannanomistajien olisi hyvä keskustella naapureiden
kanssa yhteisestä osallistumisesta ja samalla sopia mihin kohtaan rantaa niittojätteen voi tuoda.
Osallistumisesta voi ilmoittaa Seppo Salolle (p. 050 552 6421)
salomet@surffi.net ja samalla sopia
ajankohta heinäkuun puolivälin jälkeen, jolloin hän osaa suunnitella niittoaikataulun. Natura-alueen
niittoon pyydetään ulkopuolinen urakoitsija ja tähän haetaan rahoitusta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta.
Rahoituksen keräämiseksi yhdistyksen toimintaa varten järjestetään elokuussa myöhemmin
sovittavana ajankohtana koronarajoitusten puitteissa mato- ongintakilpailut Loimijoen rannassa
Kuhalan kosken alaosassa (Kehräämön padon tienoolla). Tavarapalkintoja kerätään eri
yhteistyötahoilta.
Pienpetopyyntiä jatketaan edelleen syksyn ja talven aikana.
Vuoden 2021 jäsenmaksuksi esitetään edelleen 30 euroa/jäsen. Liittymismaksua ei edelleenkään peritä.Arkisto

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma

Vuoden 2011 toimintasuunnitelma

Vuoden 2012 vuosikertomus

Vuoden 2011 vuosikertomus

Vuoden 2010 vuosikertomus

Hallitus

Elina Selinheimo GSM 040 734 6942 sposti elina.selinheimo@vm.fi
puheenjohtaja

Hannu Liski GSM 044 304 2206
varapuheenjohtaja

Seppo Salo GSM 050 552 6421 sposti salomet@surffi.net
sihteeri

Pentti Jolanki GSM 050 048 2731 sposti pentti.jolanki@surffi.net
talousasiat ja jäsenasiat

Jukka Mansikkaniemi GSM 040  021 5673 sposti jukka8mansikkaniemi@gmail.com
jäsen

Pertti Sundgvist GSM 050 505 0300 sposti pertti.sundqvist@surffi.net
jäsen

Vilho Vehkajärvi GSM 050 360 9332
jäsen

Jäseneksi liittyminen

Yhdityksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdityksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenmaksun suuruus on 30 € toimintavuodessa.
Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun FSOP:n Tammelan konttorin
tilille FI34 5025 1620 0126 56 ja ilmoittamalla samalla osoitteen, sähköposti
ym.yhteystiedot, jotka ovat tärkeitä mm. vuosikokousta koolle kutsuttaessa. 

Toiminta

Lintutorni Niininiemeen Pehkijärven rannalle valmistettiin talkootyönä lintutorni. Maanteitse lintutornille pääsee ajamalla Teurontietä Loukkuhuhdantielle n:o 202, auton voi jättää maatilan pihaan, josta opasteviitta rantaan lintutornille, n. 400 metriä.

Linkkejä

1. Natura 2000-alueiden hoito ja käyttö/Suomen ympäristö No 597 löytyy
nettiosoitteesta:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=33029&lan=fi
2.Kosteikkojen linnuston suojeluarvo/ Suomen ympäristö No 596 löytyy
osoitteesta
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=33043&lan=fi

 

   
  
 

Syläntäni lähellä Teuro-Kuuslammi!

Doweb Oy