Etusivu Kylät palvelee Kylillä tapahtuu Historia Yhteystiedot 
YhdistystoimintaKurssit / jokaiselle jotakinTeuron kesätapahtumatKuukausitiedotteetTapahtumakalenteri  

päivitetty 23.5.2018

PEHKIJÄRVI YHDISTYS
Yhdistys on perustettu kesällä 2002 (27.8.2002) ja sen tarkoituksena on vesiensuojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen Tammelan Pehkijärven ympäristössä.
Pehkijärvi yhdistys ry

 

 

Pehkijärvi yhdistys ry

 

Vuosikokous

 
Pehkijärvi yhdistys ry:n vuosikokous
pidetään lauantaina kesäkuun 27 päivänä 2020 klo 13.00
Teuron koululla
.

 

 

 Esityslista

 1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. vahvistetaan vuodelle 2020 toimintasuunnitelma, talousarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

 

10. Muut mahdolliset asiat

 

 

Tervetuloa, kokouspaikalla pyydämme ottamaan huomioon turvavälit

 

Pehkijärvi yhdistyksen hallitus

 


 

Pehkijärvi yhdistys ry.

 

Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2019

 

Yhdistyksen seitsemäntenätoista varsinaisena toimintavuotena 2019 hallituksen toimesta seurattiin vuonna 2016 valmistuneen pohjapadon toimintaa. Hämeen ELY- keskuksen 15.6.2016 antaman lausunnon mukaan padon rakentamisen jälkeen vedenpinnan korkeuden seurantaa suoritetaan vähintään kolme vuotta, jonka jälkeen ELY- keskus arvioi tarkkailun jatkamisen tarpeen. Tarkkailujakso alkoi 30.9.2016 pohjapadon valmistuttua ja jakso päättyi 30.9.2019.

 

Vuoden 2019 kesän kuivuuden takia Pehkijärven vedenpinnan taso oli alhaalla koko kesäkauden. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämän luvan mukainen ka. korkeus on N60 +105.84 ja ko. taso alittui kesäkuukausina. Kesäkuun ka. vedenpinnan korkeus oli 105.77, heinäkuun 105.67, elokuun 105.64, syyskuun 105.70 ja koko vuoden keskiarvo oli 105,86.

 

Vuoden 2018 ka. vedenpinnan taso oli 105,84 ja kesä-syyskuun ka. tasot vaihtelivat 105,73 - 105,63 välillä.

Vuoden 2017 ka. vedenpinnan taso oli 105,91 ja kesä-syyskuun tasot vaihtelivat 105,78 -105,88 välillä.

Ajanjakson 1.10.2016 -1.9.2019 ka. vedenpinnan korkeus oli 105,83 eli 1 cm. alle luvanmukaista korkeutta (105,84).

 

Ilmastonmuutoksen seurauksena sadannan arvioidaan jaksottuvan syys- talvikaudeksi ja kesien olevan kuivia kausia, mikä kehitys jo näkyy tarkasteltaessa vuosien 2017 - 2019 talvikuukausien vedenpintojen ka. korkeuksia. Koska vedenpinnan korkeus on määritelty kunnostusluvassa vuosittaisen keskiarvon perusteella ja pohjapadon harjakorkeus asetettu sen mukaisesti, ei tämän laskentamenetelmän perusteella mitoitettu harjakorkeus mukaudu ilmastomuutoksen aiheuttamiin muutoksiin eli kesien kuivuuteen ja sadannan ajoittumiseen syys-talvikaudeksi.

 

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tekemän päätöksen (56/2012/2) lupamääräykset kohdassa 1 todetaan ”Mikäli Pehkijärven vedenkorkeudet pohjapadon rakentamisen jälkeen poikkeavat merkittävästi suunnitelmassa esitetyistä, tulee pohjapadon rakennetta muuttaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla siten, että suunnitellut vedenkorkeudet toteutuvat.”

 

Tämän perusteella järjestettiin 24.9.2019 Pihtikosken padolla palaveri Hämeen ELY- keskuksen edustajien Martti Lautalan ja Heini-Marja Hulkon kanssa ja esitettiin tilastot vedenpinnan kehityksestä vuosina 2017 - 2019. Järven kunnostuksen ja pohjapadon rakentamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on järven virkistyskäytön säilyttäminen ja Natura-alueen umpeenkasvun estäminen. Nämä arvot ovat selvästi huonontuneet vedenpinnan tason laskettua viime vuosina kesäkuukausien aikana, jolloin on vilkkain mökkeilykausi. Luvan perusteena olevassa kunnostussuunnitelmassa määriteltiin yläveden korkeudeksi N60 +105,94 ja aliveden korkeudeksi N60 + 105,74, joissa rajoissa kunnostussuunnitelman mukaan vedenpinta voi vaihdella. Tämän perusteella esitettiin padon rakennetta muutettavaksi siten, että vedenpinta ei kesäkuukausina laskisi haitallisen alas. Neuvottelun lopputulos oli kuitenkin, että Martti Lautala katsoi vielä tarpeelliseksi tarkkailla vedenkorkeutta vuoden 2020, jos tällöin toteutuisi normaali sadekesä.

 

Kunnostussuunnitelmaan sisältyvän Teuronjoen suun auki ruoppaaminen tehtiin tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan Lopen Maa ja Vesirakenne Oy:n toimesta helmi- maaliskuussa. Aluetta ruopattiin auki 220 metrin matkalta.

Kokonaisurakan hinta oli 29 512 euroa (ALV 24 %).  Pehkijärvi yhdistyksen lopullinen osuus toteutui 2 406 euron suuruisena. Pehkijärvi yhdistyksen osuus katettiin yhdistykselle aikaisempina vuosina kerättyjen jäsenmaksujen ja onkikilpailujen tuottojen avulla.

 

Yhdistys järjesti mato-onginta kilpailut 25.7. Forssan keskustassa Loimijoessa varojen keräämiseksi tulevia mahdollisia kunnostuksia varten. Ongintakilpailujen tuottona kertyi nettona yht. 490 euroa.

 

Järven vesikasvillisuutta niitettiin heinä – elokuun aikana useampana viikonloppuna yleisiltä vesialueilta Seppo Salon toimesta. Natura-alueen niitto hoidettiin ulkopuolisen urakoitsijan avustuksella ja ELY- keskuksen myöntämän rahoituksen turvin.

 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Teuron koululla 29.6 ja esillä olivat yhdistyksen sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat mm. tilinpäätöksen käsittely ja hallituksen valinta.

 

Hallitus on kokoontunut toimintavuonna 2 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana sekä varsinaisena jäsenenä on toiminut Elina Selinheimo, varapuheenjohtajana sekä varsinaisena jäsenenä Hannu Liski, muina varsinaisina jäseninä Pentti Jolanki (rahastonhoitaja), Seppo Salo (sihteeri), Pertti Sundqvist, Vilho Vehkajärvi ja Jukka Mansikkaniemi. Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Seija Nurmi, varalla Leo Laurila.

 

Yhdistyksen tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämä on 125,08 euroa ja taseen loppusumma on 9 703,95 euroa, joka koostuu yhdistyksen pankkitilillä olevista rahavaroista. Yhdistyksellä on 52 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

 

 

Pehkijärvi yhdistys ry.

 

Toimintasuunnitelma 1.1. – 31.12.2020

 

 

Yleisten alueiden niittotalkoisiin ei ole enää viime vuosina saatu rannan asukkaita KUIN MUUTAMIA mukaan ja on valitettavaa, koska järven umpeenkasvu lisääntyy hoitamattomuuden johdosta. Kaikkien järven rannan asukkaiden etu olisi, jos myös yleisiä vesialueita hoidettaisiin omien ranta-alueiden lisäksi. Tämän johdosta kesän kuluessa voidaan järjestää yleisten alueiden niittotalkoita, mikäli rannan asukkaat ilmaisevat halukkuutensa niittojätteen nostoon pois vedestä. Rannanomistajien olisi hyvä keskustella naapureiden kanssa yhteisestä osallistumisesta ja samalla sopia mihin kohtaan rantaa niittojätteen voi tuoda. Osallistumisesta voi ilmoittaa Seppo Salolle (p. 050 552 6421) salomet@surffi.net  ja samalla sopia ajankohta heinäkuun puolivälin jälkeen, jolloin hän osaa suunnitella niittoaikataulun.  Natura-alueen niittoon pyydetään ulkopuolinen urakoitsija ja tähän haetaan rahoitusta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

 

Rahoituksen keräämiseksi yhdistyksen toimintaa varten järjestetään mato- ongintakilpailut Loimijoen rannassa Kuhalan kosken alaosassa (Kehräämön padon tienoolla) 13.8.2020 klo 18.00 alkaen. Tavarapalkintoja kerätään eri yhteistyötahoilta.

 

Pienpetopyyntiä jatketaan edelleen syksyn ja talven aikana.

 

Vuoden 2020 jäsenmaksuksi esitetään edelleen 30 euroa/jäsen. Liittymismaksua ei edelleenkään peritä.Arkisto

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma

Vuoden 2011 toimintasuunnitelma

Vuoden 2012 vuosikertomus

Vuoden 2011 vuosikertomus

Vuoden 2010 vuosikertomus

Hallitus

Elina Selinheimo GSM 040 734 6942 sposti elina.selinheimo@vm.fi
puheenjohtaja

Hannu Liski GSM 044 304 2206
varapuheenjohtaja

Seppo Salo GSM 050 552 6421 sposti salomet@surffi.net
sihteeri

Pentti Jolanki GSM 050 048 2731 sposti pentti.jolanki@surffi.net
talousasiat ja jäsenasiat

Jukka Mansikkaniemi GSM 040  021 5673 sposti jukka8mansikkaniemi@gmail.com
jäsen

Pertti Sundgvist GSM 050 505 0300 sposti pertti.sundqvist@surffi.net
jäsen

Vilho Vehkajärvi GSM 050 360 9332
jäsen

Jäseneksi liittyminen

Yhdityksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdityksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenmaksun suuruus on 30 € toimintavuodessa.
Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun FSOP:n Tammelan konttorin
tilille FI34 5025 1620 0126 56 ja ilmoittamalla samalla osoitteen, sähköposti
ym.yhteystiedot, jotka ovat tärkeitä mm. vuosikokousta koolle kutsuttaessa. 

Toiminta

Lintutorni Niininiemeen Pehkijärven rannalle valmistettiin talkootyönä lintutorni. Maanteitse lintutornille pääsee ajamalla Teurontietä Loukkuhuhdantielle n:o 202, auton voi jättää maatilan pihaan, josta opasteviitta rantaan lintutornille, n. 400 metriä.

Linkkejä

1. Natura 2000-alueiden hoito ja käyttö/Suomen ympäristö No 597 löytyy
nettiosoitteesta:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=33029&lan=fi
2.Kosteikkojen linnuston suojeluarvo/ Suomen ympäristö No 596 löytyy
osoitteesta
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=33043&lan=fi

 

   
  
 

Syläntäni lähellä Teuro-Kuuslammi!

Doweb Oy