Etusivu Kylät palvelee Kylillä tapahtuu Historia Yhteystiedot 
YhdistystoimintaKurssit / jokaiselle jotakinTeuron kesätapahtumatKuukausitiedotteetTapahtumakalenteri  

päivitetty 23.5.2018

PEHKIJÄRVI YHDISTYS
Yhdistys on perustettu kesällä 2002 (27.8.2002) ja sen tarkoituksena on vesiensuojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen Tammelan Pehkijärven ympäristössä.
Pehkijärvi yhdistys ry

 

 

Vuosikokous kutsu

 

Pehkijärvi yhdistys ry:n vuosikokous pidetään lauantaina kesäkuun 29 päivänä 2019 klo 13.00
Teuron koulu Teurontie 463, 31250 Teuro

 

Esityslista

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. vahvistetaan vuodelle 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

 

10. Muut mahdolliset asiat

 

Tervetuloa

Pehkijärvi yhdistyksen hallitus

 


Pehkijärvi yhdistys ry.
Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2018

Yhdistyksen kuudentenatoista varsinaisena toimintavuotena 2018
hallituksen toimesta seurattiin vuonna 2016 valmistuneen pohjapadon toimintaa. Kesän kuivuuden takiaPehkijärven vedenpinnan taso oli alhaalla koko kesäkauden. Luvan mukainen korkeus on 105.84, josta mitattuna vedenpinta oli alimmillaan –22 cm. Pehkijärven vedenpintaa tarkkaillaan kolmen vuoden ajan ja arvioidaan sen perusteella padon toimivuus vedenpinnan tason säätelyssä verrattuna luvassa määrättyyn tasoon.Mikäli poikkeamat eroavat olennaisesti luvassa määrätystä tasosta, tullaan padon korkeutta säätämään uudelleen.

Kunnostussuunnitelmaan sisältyvän Teuronjoen suun auki ruoppaamiseksi järjestettiin tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan Lopen Maa ja Vesirakenne Oy:n oli määrä aloittaa ruoppaustyöt vuoden loppu-puolella mutta töiden aloitus siirtyi vuoden 2019 puolelle.

Varojen keräämiseksi kunnostus suunnitelmaan sisältyvän Teurojoensuun auki ruoppaamiseksi yhdistys järjesti mato onginta kilpailut 26.7.Forssan keskustassa Loimijoessa. Ongintakilpailujen tuottona kertyi nettona yht. 367,50euroa.

Järven vesikasvillisuutta niitettiin heinä –elokuun aikana useampana viikonloppuna yleisiltä vesialu-eiltaparin kolmen venekunnan voimin. Natura-alueen niitto hoidettiin ulkopuolisen urakoitsijan avustuksella ja ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen turvin.

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Teuron koululla 30.6 ja esillä olivat yhdistyksen sääntöjen mukaiset vuosikokous asiat mm. tilinpäätöksen käsittely ja hallituksen valinta.

Hallitus on kokoontunut toimintavuonna 3 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana sekä varsinaisena jäsenenä on toiminut
Elina Selinheimo, varapuheenjohtajana sekä varsinaisena jäsenenä Hannu Liski, muina varsinaisina jäseninä Pentti Jolanki (rahastonhoitaja), Seppo Salo (sihteeri), Pertti Sundqvist, Vilho Vehkajärvi ja Jukka Mansikkaniemi.
Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut
Seija Nurmi, varalla Leo Laurila.

Yhdistyksen tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämä on 3578,80 euroa ja taseen loppusumma on 9578,87euroa, joka koostuu yhdistyksen pankkitilillä olevista rahavaroista.
Yhdistyksellä on 56 jäsen maksun maksanutta jäsentä. 

Pehkijärvi yhdistys ry
.Pehkijärvi yhdistys ry.

Toimintasuunnitelma 1.1. 31.12.2019

Pehkijärve kunnostussuunnitelmaan liittyen käynnistetään Teurojoen suun ruoppaus tarjouskilpailun
voittaneen urakoitsijan
Lopen Maa-ja Vesirakenne Oy:n kanssa. Työt on tarkoitus toteuttaa alkuvuoden 2019 aikana. Urakan hinta on 23.800 EURALV 0% ja
29.512 EUR ALV 24%
kanssa.Pehkijärvi yhdistyksen osuushinnasta on neljäsosa ja yhdistys on kerännyt sitä varten etukäteen rahoitusta jäsen-maksujen ja ongintakilpailujen avulla, joten yhdistyksen rahoitusosuus on kunnossa. Hämeen Ely keskus on 12.4.2018 tehnyt päätöksen valtion osuuden myöntämisestä hankkeeseen.

Rannan omistajat voivat myös ruoppauttaa omia rantojaan
Lopen Maa
-ja vesirakenne OY:n toimesta tehtyään asianmukaiset ruoppausilmoitukset ELY-keskukseen ja Tammelan kuntaan.

Yleisten alueiden niittotalkoisiin ei ole enää viime vuosina saatu rannan asukka
ita mukaan ja on valitettavaa, koska järven umpeenkasvu lisääntyy hoitamattomuuden johdosta.
Kaikkien järven rannan asukkaiden etu olisi, jos myös yleisiä vesialueita hoidettaisiin omien ranta-alueiden lisäksi. Tämän johdosta kesän kuluessa voidaan järjestää yleisten alueiden niittotalkoita, mikäli rannan asukkaat ilmaisevat halukkuutensa niittojätteen nostoon pois vedestä. Rannanomistajien olisi hyvä keskustella naapureiden kanssa yhteisestä osallistumisesta ja samalla sopia mihin kohtaan rantaa niittojätteen voi tuoda. Osallistumisesta voi ilmoittaa
Seppo Salolle
(p. 050552 6421)salomet@surffi.net ja samalla sopia ajankohta heinäkuun puolivälin jälkeen, jolloin hän osaa suunnitella niitto aikataulun. Natura-alueen niittoon pyydetään ulkopuolinen urakoitsija ja tähän haetaan rahoitusta Hämeen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselta.

Rahoituksen keräämiseksi yhdistyksen toimintaa varten järjestetään mato-ongintakilpailut Loimijoen rannassa Kuhalan kosken alaosassa (Kehräämön padon tienoolla) 25.7.2019 klo 18.00 alkaen.
Tavara-
palkintoja kerätään eri yhteistyötahoilta.
Pienpetopyyntiä jatketaan edelleen syksyn ja talven aikana.

V
uoden 2019jäsenmaksuksi esitetään edelleen 30 euroa/jäsen. Liittymismaksua ei edelleenkään peritä.

 

 

 

 

Arkisto

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma

Vuoden 2011 toimintasuunnitelma

Vuoden 2012 vuosikertomus

Vuoden 2011 vuosikertomus

Vuoden 2010 vuosikertomus

Hallitus

Elina Selinheimo GSM 040 734 6942 sposti elina.selinheimo@vm.fi
puheenjohtaja

Hannu Liski GSM 044 304 2206
varapuheenjohtaja

Seppo Salo GSM 050 552 6421 sposti salomet@surffi.net
sihteeri

Pentti Jolanki GSM 050 048 2731 sposti pentti.jolanki@surffi.net
talousasiat ja jäsenasiat

Jukka Mansikkaniemi GSM 040  021 5673 sposti jukka8mansikkaniemi@gmail.com
jäsen

Pertti Sundgvist GSM 050 505 0300 sposti pertti.sundqvist@surffi.net
jäsen

Vilho Vehkajärvi GSM 050 360 9332
jäsen

Jäseneksi liittyminen

Yhdityksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdityksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenmaksun suuruus on 30 € toimintavuodessa.
Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun FSOP:n Tammelan konttorin
tilille FI34 5025 1620 0126 56 ja ilmoittamalla samalla osoitteen, sähköposti
ym.yhteystiedot, jotka ovat tärkeitä mm. vuosikokousta koolle kutsuttaessa. 

Toiminta

Lintutorni Niininiemeen Pehkijärven rannalle valmistettiin talkootyönä lintutorni. Maanteitse lintutornille pääsee ajamalla Teurontietä Loukkuhuhdantielle n:o 202, auton voi jättää maatilan pihaan, josta opasteviitta rantaan lintutornille, n. 400 metriä.

Linkkejä

1. Natura 2000-alueiden hoito ja käyttö/Suomen ympäristö No 597 löytyy
nettiosoitteesta:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=33029&lan=fi
2.Kosteikkojen linnuston suojeluarvo/ Suomen ympäristö No 596 löytyy
osoitteesta
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=33043&lan=fi

 

   
  
 

Syläntäni lähellä Teuro-Kuuslammi!

Doweb Oy